Privacyverklaring

Functionaris voor gegevensbescherming als bedoeld in artikel 37, lid 7, EU-AVG

Hülskens GmbH & Co. KG
c/o Olaf Deneke
Hülskensstraße 4-6
46483 Wesel

 

Veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens

Wij beschouwen het als onze belangrijkste taak om de vertrouwelijkheid van de door u verstrekte persoonsgegevens te respecteren en deze gegevens tegen niet geautoriseerde toegang te beschermen. Daarom gaan wij met de grootste zorg te werk en hanteren wij de modernste veiligheidsnormen om te garanderen dat uw persoonsgegevens altijd maximaal beschermd zijn.

Als privaatrechtelijke onderneming zijn wij gehouden aan de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de regelingen van de Duitse wet bescherming persoonsgegevens (BDSG). Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om er voor te zorgen dat bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens zowel door ons als door onze externe dienstverleners in acht worden genomen.

Definities

De wet schrijft voor dat persoonsgegevens moeten worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is (“rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie”). Om dit de waarborgen treft u hieronder de wettelijke definities aan, die ook in deze privacyverklaring worden gehanteerd:

 1. Persoonsgegevens

“Persoonsgegevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 1. Verwerking

“Verwerking”: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

 1. Beperken van de verwerking

“Beperken van de verwerking”: het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

 1. Profilering

“Profilering”: elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

 1. Pseudonimisering

“Pseudonimisering”: het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld.

 1. Bestand

“Bestand”: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria toegankelijk zijn, ongeacht of dit geheel gecentraliseerd of gedecentraliseerd is dan wel op functionele of geografische gronden is verspreid.

 1. Verwerkingsverantwoordelijke

“Verwerkingsverantwoordelijke”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.

 1. Verwerker

“Verwerker”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

 1. Ontvanger

“Ontvanger”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties strookt met de gegevensbeschermingsregels die op het betreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn.

 1. Derde

“Derde”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

 1. Toestemming

“Toestemming” van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.

Rechtmatigheid van de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens is alleen dan rechtmatig, als een rechtsgrond voor de verwerking bestaat. Ingevolge artikel 6, lid 1, onder a t/m f, AVG bestaan de volgende rechtsgronden voor de verwerking:

 1. De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;

De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;

De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

(1)  Onderstaand vindt u informatie over de persoonsgegevens die bij gebruik van onze website worden verzameld. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadressen en gebruikersgedrag.

(2)  Als u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, eventueel uw naam en uw telefoonnummer) door ons bewaard om antwoord op uw vragen te kunnen geven. De gegevens die in dit verband ontstaan, worden door ons verwijderd nadat het niet meer nodig is deze te bewaren, of wij beperken de gegevensverwerking indien een wettelijke bewaarplicht bestaat.

Verzamelen van persoonsgegevens bij bezoek van onze website

Als u de website slechts ter informatie gebruikt en zich dus niet registreert of ons op andere wijze gegevens verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om u onze website te kunnen tonen en om de stabiliteit en veiligheid te garanderen (rechtsgrond is artikel 6, lid1, 1e zin, onder f, AVG):

–    IP-adres

–    Datum en tijd van de aanvraag

–    Tijdverschil met Greenwich Mean Time (GMT)

–    Opgevraagde inhoud (concrete pagina)

–    Toegangstatus / HTTP-statuscode

–    Per keer overgedragen hoeveelheid gegevens

–    Website, van waaruit informatie wordt opgevraagd

–    Browser

–    Besturingssysteem en de bijbehorende interface

–    Taal en versie van de browsersoftware

Gebruik van cookies

(1)  Buiten het bovenstaande worden bij gebruik van onze website cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op de harde schijf worden opgeslagen en waarmee aan de plaatser van de cookie bepaalde informatie wordt doorgegeven. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of uw computer met virussen infecteren. Het doel van cookies is om het internetaanbod in het algemeen gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

(2)  Deze website gebruikt de volgende soorten cookies. De reikwijdte en functie van de verschillende cookies worden hier onder toegelicht:

–    Tijdelijke cookies (zie a.)

–    Permanente cookies (zie b.).

 1. Tijdelijke cookies worden bij het afsluiten van de browser automatisch verwijderd. Daaronder vallen vooral de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op waarmee de verscheidene verzoeken van uw browser worden toegewezen aan de sessie in het algemeen. Hierdoor kan uw computer herkend worden als u onze website opnieuw bezoekt. De sessiecookies worden verwijderd als u zich afmeldt of als u de browser sluit.
 2. Permanente cookies worden na een bepaalde tijd, die afhankelijk is van de cookie, automatisch verwijderd. U kunt de cookies op ieder gewenst moment via de veiligheidsinstellingen van uw browser verwijderen.
 3. U kunt de instellingen van uw browser naar eigen wens aanpassen en bijvoorbeeld third-party cookies of alle cookies blokkeren. Third-party cookies zijn cookies die door derden worden geplaatst en dus niet door de website waarop men zich op dat moment bevindt. Let op: door het uitschakelen van cookies zullen mogelijk bepaalde functies van onze website niet meer te gebruiken zijn.
 4. Wij gebruiken cookies om u, wanneer u een account bij ons heeft, bij een volgend bezoek aan onze website te kunnen herkennen, zodat u niet bij elk bezoek opnieuw hoeft in te loggen.
 5. De gebruikte flash cookies worden niet door uw browser geregistreerd maar door uw Flash plug-in. Verder gebruiken wij HTML5 storage objects, die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze objecten slaan de noodzakelijke gegevens onafhankelijk van de door u gebruikte browser op en hebben geen automatische einddatum. Als u geen verwerking van Flash-cookies wenst, moet u een desbetreffende add-on installeren, bijvoorbeeld BetterPrivacy voor Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) of de Adobe Flash Cookie Killer voor Google Chrome. U kunt het gebruik van HTML5 storage objects tegengaan door in uw browser de privémodus in te schakelen. Daarnaast raden wij u aan uw cookies en de browsergeschiedenis regelmatig handmatig te wissen.

Andere functionaliteiten en services van onze website

(1)  Onze website kan puur ter informatie gebruikt worden, maar voor geïnteresseerden bieden wij daarnaast ook diverse diensten aan. Om hiervan gebruik te kunnen maken moet u over het algemeen aanvullende persoonsgegeven verstrekken, die voor de uitvoering van de betreffende dienst noodzakelijk zijn en waarvoor de eerder genoemde grondslagen voor de gegevensverwerking gelden.

(2)  De verwerking van uw gegevens besteden wij voor een gedeelte uit aan externe dienstverleners. Deze worden door ons met zorg geselecteerd en geïnstrueerd, zijn aan onze aanwijzingen gebonden en worden regelmatig gecontroleerd.

(3)  Voorts kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken in het geval wij in samenwerking met partners acties, prijsvragen, overeenkomsten of vergelijkbare zaken aanbieden. Gedetailleerde informatie hierover krijgt u bij verstrekking van uw persoonsgegevens of vindt u hieronder in de omschrijving van de services.

(4)  Als onze dienstverleners of partners in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd zijn, lichten wij de gevolgen hiervan toe in de omschrijving van de services.

Minderjarigen

Onze services zijn in beginsel gericht op meerderjarigen. Personen jonger dan 18 jaar mogen zonder toestemming van hun ouders of vertegenwoordigers geen persoonsgegeven aan ons verstrekken.

Rechten van de betrokkene

(1)  Intrekking van de toestemming

Wanneer de verwerking van de persoonsgegevens berust op een door u gegeven toestemming heeft u op elk moment het recht om deze toestemming weer in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

Neem contact met ons op als u dit recht op intrekking wilt uitoefenen.

(2)  Recht op bevestiging

U heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. De betreffende bevestiging kunt u te allen tijde opvragen via de bovengenoemde contactgegevens.

(3)  Recht van inzage

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u op elk moment het recht om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en van de volgende informatie:

 1. De verwerkingsdoeleinden;
 2. De betrokken categorieën van persoonsgegevens;
 3. De ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 4. Indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
 5. Of de betrokkene het recht heeft de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken;
 6. Of de betrokkene het recht heeft klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 7. Wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;
 8. Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4, AVG, bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

Wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie, heeft u het recht in kennis te worden gesteld van de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 inzake de doorgifte. Wij verstrekken een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Voor alle overige kopieën, die u als persoon aanvraagt, kunnen wij een in het licht van de administratieve kosten redelijke vergoeding vragen. Wanneer u dit verzoek elektronisch indient, en niet om een andere regeling verzoekt, wordt de informatie in een gangbare elektronische vorm verstrekt. Het in lid 3 bedoelde recht om een kopie te verkrijgen, doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van anderen.

(4)  Recht op rectificatie

U heeft het recht om van ons onverwijld rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft u het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

(5)  Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”)

U heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen en wij zijn verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

 1. De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 2. De betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a, of artikel 9, lid 2, punt a, AVG berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 3. De betrokkene maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1, AVG bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, AVG;
 4. De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 5. De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 6. De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, AVG.

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig lid 1 verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

Het recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”) is niet van toepassing voor zover verwerking nodig is:

–    Voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

–    Voor het nakomen van een in een het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;

–    Om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, punten h en i, AVG en artikel 9, lid 3, AVG;

–    Met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, AVG, voor zover het in lid 1 bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen;

–    Voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

(6)  Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht van ons te eisen om de verwerking van uw personsgegevens te beperken, indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

De juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

De verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;

De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

De betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, AVG bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Wanneer de verwerking op grond de boven genoemde voorwaarden is beperkt, mogen de persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts worden verwerkt met toestemming van de betrokkene of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

Om van het recht op beperking van de verwerking gebruik te maken kan de betrokkene op elk moment contact met ons opnemen via de boven genoemde contactgegevens.

 

(7)  Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht de u betreffende persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien:

De verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a, of artikel 9, lid 2, punt a, of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b AVG; en

 1. De verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Bij de uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid uit hoofde van lid 1 heeft u het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden. De uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid laat het recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”) onverlet. Dat recht geldt niet voor de verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

(8)  Recht van bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e of f, van artikel 6, lid 1, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, mag u het recht van bezwaar uitoefenen via geautomatiseerde procedés waarbij wordt gebruikgemaakt van technische specificaties.

Wanneer persoonsgegevens overeenkomstig artikel 89, lid 1, met het oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden worden verwerkt, heeft u het recht om met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

U kunt op elk moment gebruik maken van het recht van bezwaar door contact op te nemen met de betreffende verwerkingsverantwoordelijke.

(9)  Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft. Dit geldt niet indien het besluit:

 1. noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een verwerkingsverantwoordelijke;
 2. is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene; of
 3. berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

De verwerkingsverantwoordelijke treft passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

De betrokkene kan op elk moment gebruik maken van dit recht door contact op te nemen met de betreffende verwerkingsverantwoordelijke.

(10)     Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, heeft u bovendien het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van u betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op deze verordening.

(11)     Recht om een doeltreffende voorziening in rechte in te stellen

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief of buitengerechtelijk beroep, waaronder het recht uit hoofde van artikel 77 een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, heeft u het recht een doeltreffende voorziening in rechte in te stellen indien u van mening bent dat uw rechten uit hoofde van deze verordening geschonden zijn ten gevolge van een verwerking van uw persoonsgegevens die niet aan deze verordening voldoet.

Gebruik van Matomo

Op grond van ons gerechtvaardigde belang in een statistische analyse van het gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden conform artikel 6, lid 1, punt f, AVG worden op deze website met behulp van de webanalyse-tool Matomo (www.matomo.org) van InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nieuw Zeeland, (“Matomo”) gegevens verzameld en bewaard. Aan de hand van deze gegevens kunnen ten behoeve van hetzelfde doel gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aangemaakt en geanalyseerd worden. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in de cache van de internetbrowser van de bezoeker van de pagina worden opgeslagen. De cookies maken het onder andere mogelijk om de internetbrowser te herkennen. De met behulp van de Matomo-technologie verzamelde gegevens (inclusief uw gepseudonimiseerd IP-adres) worden op onze servers verwerkt.

De door de cookie gegenereerde informatie in het pseudonieme gebruikersprofiel wordt niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en niet met persoonsgegevens van de houder van het pseudoniem samengevoegd.

Als u het er niet mee eens bent dat de gegevens van uw bezoek opgeslagen en geanalyseerd worden, kunt u op elk moment hieronder met een muisklik bezwaar tegen de opslag en het gebruik maken. Er wordt dan een “opt-out cookie” in uw browser geplaatst, waardoor Matomo geen sessiegegevens verzamelt. Let op: bij het verwijderen van alle cookies wordt ook de opt-out-cookie verwijderd en moet deze desgewenst opnieuw worden geactiveerd.

Integratie van Google Maps

(1)  Wij maken op deze website gebruik van de services van Google Maps. Hierdoor kunt u interactieve kaarten direct in de website bekijken en gemakkelijk de kaartfuncties gebruiken.

(2)  Door het bezoek aan de website wordt de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website heeft opgeroepen aan Google doorgegeven. Bovendien worden de onder § 3 van deze verklaring genoemde gegevens overgedragen. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount beschikbaar stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount is. Als u bij Google ingelogd bent, worden uw gegevens direct aan uw account gekoppeld. Als u niet wilt dat deze aan uw profiel bij Google worden gekoppeld, moet u uitloggen voordat u de link aanklikt. Google slaat uw gegevens op in gebruikersprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of om haar website op uw individuele behoeften af te stemmen. Een dergelijke analyse heeft vooral tot doel om (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen en andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het creëren van deze gebruikersprofielen. Om dit recht uit te oefenen moet u contact opnemen met Google.

(3)  Meer informatie over de omvang en de doeleinden van de verzameling en verwerking van gegevens door de plug-in-aanbieder vindt u in de privacyverklaring van de betreffende aanbieder. Tevens vindt u hier informatie over uw hiermee samenhangende rechten en over instellingsopties ter waarborging van uw privacy: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en is aangesloten bij het EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Fonts

Deze website maakt gebruik van "fonts.com", een lettertype-service van Monotype GmbH ("fonts.com"), Werner-Reimers-Straße 2-4, 61352 Bad Homburg ("fonts.com"). Elke keer als de website wordt opgeroepen, worden bestanden van een "fonts.com"-server geladen om de teksten in een bepaald lettertype weer te geven. Hierbij kan uw IP-adres aan een server van "fonts.com" worden doorgegeven en zoals gebruikelijk in de server-log worden opgeslagen. Voor de verdere verwerking is "fonts.com" verantwoordelijk. Voor de hiermee samenhangende voorwaarden en instelopties verwijzen wij naar de privacyverklaring (www.monotype.com/legal/privacy-policy) van "fonts.com".

Informatie over gegevensbescherming voor onze partners

Hiermee willen wij u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door Hülskens GmbH & Co. KG en uw hiermee samenhangende rechten.

 

De verwerkingsverantwoordelijke is:

Hülskens GmbH & Co. KG

Hülskensstraße 4-6

46483 Wesel

De bevoegde coördinator gegevensbescherming binnen de Hülskens groep is bereikbaar via +49 281 20 42 70 of Harry.Clasen@huelskens.de.

Wij verwerken persoonsgegevens van u, die wij in het kader van een zakelijke relatie van u of van derden hebben ontvangen. Hierbij gaat het over het algemeen om contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) en – voor zover nodig voor de afwikkeling van transacties – bank- en betalingsgegevens, evenals aanvullende gegevens die u in het kader van de uitvoering van onze overeenkomst vrijwillig aan ons verstrekt.

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend binnen het kader van de wettelijke bepalingen en in het bijzonder conform de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden en voor de volgende doeleinden:

⦁    Voorbereiding, uitvoering en beëindiging van overeenkomsten (artikel 6, lid 1 b, AVG) en voor algemene communicatie met zakelijke relaties;

⦁    Naleving van wettelijke voorschriften (artikel 6, lid 1a, AVG), bijvoorbeeld om te voldoen aan zakelijke of fiscale bewaarplichten of aan meldings- en informatieplichten tegenover de autoriteiten.

Omdat wij ook gebruik maken van contactgegevens van door u aangewezen contactpersonen, verzoeken wij u deze informatie ook binnen uw organisatie aan de betreffende medewerkers door te geven.

Voor zover prioritaire wetgeving dit voorschrijft verstrekken wij uw persoonsgegevens aan overheidsinstanties/-organen.

In voorkomende gevallen geven wij uw persoonsgegevens door aan ondernemingen van onze groep, indien dit nodig is voor uitvoering van de bovengenoemde doeleinden.

Voor de verschillende zakelijke activiteiten doen wij een beroep op externe dienstverleners als verwerkers zoals bedoeld in artikel 28, AVG. Om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen hebben wij met deze dienstverleners verwerkersovereenkomsten gesloten.

Uw persoonsgegevens worden niet naar derde landen doorgegeven.

In het algemeen worden persoonsgegevens na afloop van de wettelijke bewaartermijnen gewist. Indien voor de persoonsgegevens geen wettelijke bewaartermijnen gelden, worden deze gewist zodra zij voor de bovengenoemde doeleinden niet meer nodig zijn.

U heeft het recht om inzage te verkrijgen in uw door ons bewaarde persoonsgegevens, incorrecte gegevens te laten rechtzetten of uw toestemming tot de verwerking van gegevens op elk moment, ook zonder opgave van redenen, voor de toekomst te wijzigen of in te trekken, om de verwerking van uw gegevens voor de toekomst te laten beperken, voor de toekomst bezwaar te maken tegen de verwerking of verwijdering van de gegevens te eisen. Onder de voorwaarden volgens de bepalingen van artikel 20, AVG heeft het recht de u betreffende persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij door ons te worden gehinderd.

Bovendien kunt u contact opnemen met de door ons genoemde coördinator gegevensbescherming. Om misbruik te voorkomen kunnen wij eisen dat aanvragen moeten worden voorzien van een handmatige handtekening of dat de aanvrager zich op andere wijze identificeert.

U heeft het recht een klacht bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in te dienen. De bevoegde toezichthoudende autoriteit vindt u op:

www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/AufsBehoerdFuerDenNichtOeffBereich/AufsichtsbehoerdenNichtOeffBereich_liste.html